Административно право

 

Обжалване на наказателно постановление

Наказателните постановления подлежат на обжалване пред районните съдилища по местоизвършване на нарушението. Нарушителят може да обжалва постановлението в 7-дневен срок от връчването му. Някои наказателни постановления не подлежатна обжалване. Това са постановленията, с които е наложена глоба, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи или е присъдено обещетениеза причинени вреди до минималния размер указан в ЗАНН.


Направете запитване по този въпрос.

Обжалване на административен акт

Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред.

 

Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

 

По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ. Жалби срещу административния акт могат да подават заинтересованите лица, т.е. лицата, които имат личен и пряк правен интерес от обжалването или със закон са овластени за това.


Направете запитване по този въпрос.

Новини:Новини: