Обжалване на наказателно постановление

Наказателните постановления подлежат на обжалване пред районните съдилища по местоизвършване на нарушението. Нарушителят може да обжалва постановлението в 7-дневен срок от връчването му. Някои наказателни постановления не подлежатна обжалване. Това са постановленията, с които е наложена глоба, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи или е присъдено обещетениеза причинени вреди до минималния размер указан в ЗАНН.


Направете запитване по този въпрос.

Новини:Новини: