Сфери на дейност

Сфери на дейност на Адвокатска Кантора Кристина Кенарова и Партньори град Пловдив

 

Дружествено право


В сферата на дружественото право кантората предлага цялостно правно обслужване и консултации, свързани с учредяване и промяна на всички видове търговски дружества, провеждане на преговори при сключване на договори, изготвяне на договори, становища, проектни предложения и концепции.

 

 • Учредяване на дружествата и изготвяне на необходимите документи
 • Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър
 • Изготвяне и промяна на съществуващи дружествени, търговски и граждански договори
 • Писмени и устни консултации
 • Подготовка при сключването на договори, водене на преговори, изготвяне на договори и становища
 • Покупко-продажба на дружествени дялове
 • Делба на дружествени дялове
 • Отговорност на учредителите и управителните органи
 • Увеличаване и намаляване на капитала
 • Преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, разделяне, отделяне
 • Ликвидация и прекратяване на дружествата

Дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД)

 • Изготвяне и изменение на дружествени договори / учредителни актове
 • Изготвяне на договори за управление

Акционерно дружество (АД)

 • Изготване и изменение на устави на АД
 • Подготовка и провеждане на Учредителни и Общи събрания на акционерите
 • Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите
 • Увеличаване и намаляване на капитала
 • Договори за назначаване на членове на управителни органи

Специфични сфери на дейност

 • Защита срещу банки и други кредитни институции, когато същите са предприели съдебни действия срещу заемополучателите, включително и изпълнение срещу недвижими имоти, ипотекирани в тяхна полза
 • Дела срещу монополисти - топлофикационни и електроразпределителни дружества, мобилни оператори
 • Водене на преговори и съдебни дела със застрахователни компании при отказ за изплащане в пълен размер на застрахователно обезщетение - например при застраховки „Автокаско"
 • Водене на преговори с чужди търговски партньори на клиента и оформянето им по такъв начин, че при неизпълнение от страна на контрагента споровете да могат да бъдат решавани от български съд в България и действието на съдебният акт да бъде осигурено на територията на целия Европейски съюз

Договорно право

 • Анализ на налични правни и икономически обстоятелства и положения
 • Проучване и анализиране на правните и икономическите интереси и цели на възложителите
 • Индивидуален подход към всеки клиент съобрано договорните отношения, които иска да осъществи
 • Внимателен анализ на всяка ситуация и проблем на клиента
 • Отчитане на предимствата и недостатъците при извършване на фактически и правни действия
 • Водене на преговори, изготвяне и изменение на всякакви видове договори (граждански, дружествени, търговски)
 • Подготовка и събиране на необходимите документи, свързани със сключването на договорите
 • Изваждане на разрешителни, лизензии и други, необходими за осъществяване на търговската дейност

Трудово право

 • Консултации при конфликт на интереси, анализ и проучване
 • Изготвяне на трудови договори
 • Консултации при сключване и прекратяване на трудови отношения
 • Правно обслужване и процесуално представителство при трудови спорове

Недвижими имоти

 • Посредничество при търсене / предлагане на недвижими имоти по критерии на клиента
 • Внимателен анализ и проучване правното положение на недвижимите имоти, предмет на сделка (право на собственост, вещни тежести, реституционни права и претенции, законови пречки, рискове)
 • Подготовка и провеждане на преговори,
 • Подготовка и снабдяване с необходимите документи за прехвърляне на недвижими имоти и учредяване и вписване на ограничени вещни права върху недвижими имоти
 • Изготвяне на нотариални актове, договори за наем, договори за ипотека и други видове договори в нотариална форма (вкл.вписването им в Имотния регистър към АВ)
 • Подготовка и организиране изповядването на сделките пред Нотариус

Семейно и Наследствено право

 • Консултации в областта на семейните и наследствените правоотношения
 • Разводи
 • Изготвяне на завещания
 • Наследяване по закон и завещание
 • Делби

Гражданско право

 • Консултации по вещноправни и облигационни отношения
 • Изготвяне на нотариални актове, всички видове граждански договори, пълномощни
 • Консултации и водене на дела във връзка с възстановяване на неправомерно отнети имоти
 • Имуществени спорове

Данъчно и Административно право

 • Обжалване на административни актове
 • Обжалване на ревизионни актове за възлагане на дънъчни и осигурителни задължения
 • Консултации при реализация на строителство - снабдяване с разрешение за строителство, регламентиране взаимоотношенията между участниците в строителството, вкл. взаимоотношенията със съседите
 • Подготовка на документи за участие в процедура по възлагане на обществени поръчки
 • Данъчно и митническо право

Защита на търговски марки

 • Регистрация на търговски марки и промишлени дизайни
 • Защита на авторски права
 • Представителство пред съдебни и административни институции

Защита правата пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург

 • изготвяне на жалби
 • процесуално представителство

 

Процесуално представителство

 • Защита и процесуално представителство при всички съдилища и инстанции в България
 • Образуване, защита и представителство в изпълнителни производства
 • Търговски спорове

Гореизложените услуги биха могли да бъдат предоставени и по интернет, доколкото естеството на поръчката позволява това.

 

 

 

 

Новини:Новини: