Годишен отчет 2018

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите печатното издание на Годишния отчет на НСИ за 2018 година.Отчетът е предназначен за широка читателска аудитория и запознава обществеността с основните направления в работата на НСИ, приоритетите, новите моменти и постигнатите резултати. Той е подготвен на базата на Отчета за дейността на НСИ през 2018 г., приет с Решение № 42 на Министерския съвет от 25.01.2019 г., обн., ДВ, бр. 17/26.02.2019 година.Електронна версия на „Годишен отчет 2018”
source - nsi.bg -- 06/20/19
http://www.nsi.bg/bg/content/17328/публикация/годишен-отчет-2018
News:


Top