RSS Новини

НСИ започна работа по проект „Усъвършенстване на методологията за оценка на разходите за опазване на околната среда с цел съобразяване с изискванията на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда”

01/15/15   nsi.bg
Съгласно изпълнението на договор на НСИ с ЕК през 2015 г. започна работата по проект „Усъвършенстване на методологията за оценка на разходите за опазване на околната среда с цел съобразяване с изискванията на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда”. Целта на проекта е усъвършенстване на методологията за оценка на разходите за опазване на околната среда и изготвянето на подробни стандартни таблици в стойностни единици, с...

Списание „Статистика”, бр. 3/2014

01/14/15   nsi.bg

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 3 за 2014 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

Списание „Статистика”

Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2014 година

01/14/15   nsi.bg
Индексът на потребителските цени за декември 2014 г. спрямо ноември 2014 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. 

Дейност на местата за настаняване през ноември 2014 година

01/14/15   nsi.bg
През ноември 2014 г. в страната са функционирали 1 925 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.0 хил., а на леглата - 109.2 хиляди. В сравнение с ноември 2013 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.2%, а на леглата в тях - с 8.7%.

Търговия на България с трети страни през периода януари - ноември 2014 година (предварителни данни)

01/12/15   nsi.bg
През периода януари - ноември 2014 г. износът на България за трети страни намалява със 7.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 14.9 млрд. лв., a вносът намалява с 4.0% и е на стойност 18.1 млрд. лева.През периода януари - ноември 2014 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 39.8 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 1.6%, а общата стойност на внесените стоки е 46.7 млрд. лв. и се увеличава с 0.4%. 

Търговия на България с ЕС през периода януари - октомври 2014 година (предварителни данни)

01/12/15   nsi.bg
През периода януари - октомври 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.4% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 22.4 млрд. лв., а вносът на България от ЕС нараства с 3.2% и е на стойност 25.8 млрд. лева.През октомври 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 4.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.5 млрд. лв., а вносът нараства с 6.6% и е на стойност 2.9 млрд. лева. 

Индекси на промишленото производство през ноември 2014 година

01/09/15   nsi.bg
По предварителни данни през ноември 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.4% в сравнение с октомври 2014 година. През ноември 2014 г. спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 0.9%. 

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2014 година

01/09/15   nsi.bg
По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2014 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени намалява с 0.1% спрямо предходния месец. 

Индекси на строителната продукция през ноември 2014 година

01/09/15   nsi.bg
По предварителни данни през ноември 2014 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.5% под равнището от предходния месец. През ноември 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.4%. 

НСИ започна работа по проект „Изследване на информационното общество през 2015 година”

01/08/15   nsi.bg
НСИ започна работа по проект „Изследване на  информационното общество през 2015 година”, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 06163.2014.004-2014.476 и включва провеждането на две наблюдения - „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата” и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и е-търговия в предприятията”. Наблюденията ще бъдат осъществени...

Ключови показатели за България (към 30.12.2014 г.)

12/30/14   nsi.bg
Ключови показатели за България (към 30.12.2014 г.)    

Стопанската конюнктура през декември 2014 година

12/30/14   nsi.bg
През декември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.1 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно. 

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2014 година

12/30/14   nsi.bg
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2014 г. е с 0.6% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано увеличение от 0.3%. Общият индекс на цените на производител през ноември 2014 г. спада с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо ноември 2013 г.  няма изменение. 

Производство и доставки на енергийни продукти, октомври 2014 година

12/30/14   nsi.bg
През октомври 2014 г. спрямо септември 2014 г. нараства производството на твърди горива с 19.3%, на пропан-бутан с 25.0%, на безоловен бензин - с 9.2%, на дизелово гориво - с 10.5%, и на електроенергия - с 15.1%. Същевременно намалява производството на природен газ - с 9.1%. През октомври 2014 г. спрямо септември 2014 г. нарастват доставките на твърди горива със 17.5%, на безоловен бензин - с 24.2%, на природен газ - с 27.1%, и на електроенергия - с 11.6%. През същия период доставките на пропан-бутан намалява...

Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015)

12/30/14   nsi.bg
От 1 януари 2015 г. влиза в сила Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015), която отменя Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2008). Актуализираната класификация е разработена съгласно Регламент (ЕС) № 1209/2014 на Комисията от 29 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) №...

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2014 година

12/29/14   nsi.bg
Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2014 г. са 270.8 хил., или с 10.5% над регистрираните през ноември 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 32.3%, и със служебна цел - 24.7%.